A Kazinczy Ferenc Társaság alapszabályai

(Részletek)

1. § Általános rendelkezések

(1) A szervezet neve: Kazinczy Ferenc Társaság.
(2) A szervezet működési területe: Magyarország, ezen belül különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye egykori abaúji és zempléni része, továbbá a határ menti szlovákiai, ukrajnai és romániai régiók.
(3) A szervezet székhelye: Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. (Kazinczy Ferenc Múzeum).
(4) Hivatalos nyelve: magyar.
(5) Pecsétjének körirata: Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely. Középen a széphalmi Kazinczy-emlékcsarnok rajza.

2. § Célok és feladatok

(1) A Kazinczy Ferenc Társaság (a továbbiakban: Társaság) művelődési, irodalmi és honismereti jellegű közhasznú társadalmi szervezet, amely a társadalom és a Társaságban tömörülő egyének közös érdekeinek kielégítésére az alábbi cél szerinti tevékenységekre vállalkozik:
a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) ismeretterjesztés,
c) kulturális tevékenység,
d) a kulturális örökség megóvása,
e) műemlékvédelem,
f) környezetvédelem.
(2) A Társaság tevékenységét a fenti célokon belül elsősorban a következő területeken kívánja kifejteni:
a) a Kazinczy-kultusz ápolása, emlékhelyeinek gondozása; Kazinczy Ferenc életművének feltárása és ismertetése;
b) az egykori abaúji és zempléni területeken a helytörténet, a népi hagyományok kutatása, ismertetése és ápolása; a terület irodalmi és történelmi emlékhelyeinek (például Széphalom, Sárospatak, Tokaj, Vizsoly stb.) gondozása;
c) a közműveltség, ezen belül kiemelten a szép magyar beszéd terjesztése.
(3) A Társaság tevékenységében folytatni kívánja az elődeinek tekinthető társaságok (például a kassai Kazinczy Társaság, a Zemplén vármegyei Kazinczy Kör, a Fáy András Társaság) értékes hagyományait.

3. § Működési formák

A Társaság céljait az alábbi eszközökkel és formákban valósítja meg:
(1) Tömöríti a Kazinczyval, a terület néphagyományaival, történelmi és irodalmi emlékhelyeivel, helytörténetével, művelődéstörténetével, a honismerettel foglalkozó szakembereket és munkatársakat, a szép magyar beszéd ügyének támogatóit.
(2) Konferenciák, felolvasó ülések, előadások, ankétok, műsoros estek, kiállítások rendezésével, illetve támogatásával segíti a céljaiban megjelölt kutatásokat, ismeretek terjesztését, a közvélemény formálását.
(3) Előmozdítja a céljaival összefüggő témakörökben folyóiratok, könyvek kiadását adatok szolgáltatásával, tanulmányok, cikkek írásával. Lehetőségei határain belül ilyeneket maga is kiad.
(4) Az érdeklődési körét érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, s javaslataival segíti az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek munkáját.
(5) Kapcsolatot tart fenn a céljaival egybeeső területekkel foglalkozó társaságokkal. Többek között az Irodalmi Társaságok Szövetségével, az Irodalomtörténeti Társasággal, a Honismereti Szövetséggel, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a Magyar Comenius Társasággal, a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társasággal, a Kölcsey Társasággal, a Bodrogközi Művelődési Egyesülettel; a megyei múzeumi szervezettel, levéltárral, könyvtárral, egyéb tudományos intézetekkel és közgyűjteményekkel, felső- és közoktatási intézményekkel, határon túli civil kulturális szerveződésekkel.
(6) Kéri és elfogadja gazdasági szervezetek, intézmények, közösségek és egyének támogatását a Társaság közérdekű céljainak szolgálatához.
(7) Pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmet és díjat alapít, megbízásokat ad ki a közgyűlés által megállapított formában és feltételek mellett.
(8) Elősegíti és szorgalmazza működési területén a történeti becsű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, és az elnökség döntése szerint helyezi el azokat valamely közgyűjteményben, esetleg a tulajdonjog fenntartásával.
(9) A Társaság közhasznú szolgáltatásait nem szűkíti le tagságára, azt a tagságon túl terjedő körre kiterjeszti.

4. § A Társaság tagsága

(1) A Társaság tagjai lehetnek
a) rendes tagként a Társaság céljaiért munkálkodni kívánó nagykorú személyek, akik az alapszabályokat magukra nézve kötelezőnek tartják, akiket két tag ajánlására az elnökség döntése alapján a tagok sorába a közgyűlés felvesz, közülük azokat, akik a Társaság szervezésében közreműködtek, s a megalakuláskor jelezték részvételi szándékukat, alapító tagoknak tekintjük;
b) tiszteletbeli tagként olyan hazai és külföldi állampolgárok, akiket munkásságuk alapján a Társaság elnökségének javaslatára a közgyűlés elfogad;
c) pártoló tagként olyan magyar és külföldi állampolgárok, csoportok (pl. iskolai osztályok, nevelői közösségek), valamint jogi személyek, akik a Társaság céljait anyagi támogatásukkal, szervező, szellemi vagy fizikai munkájukkal előmozdítani kívánják, s akiket az elnökség felkér, illetve elfogad.
(2) A rendes tagok joga és egyben kötelessége a Társaság munkájában, a célok valamelyikének megvalósítása érdekében tevékenyen részt venni. A rendes és tiszteletbeli tagok belépésük, illetve elfogadásuk alkalmával díszokiratot kapnak. A pártoló tagok kiemelkedő támogatását a Társaság díszoklevéllel ismeri el.
(3) A tagok jogaikat személyesen gyakorolják. Minden rendes tagnak joga:
a) közreműködni a Társaság feladatainak, munkaprogramjának kialakításában;
b) tisztséget vállalni, részt venni a Társaság tisztségviselőinek megválasztásában;
c) észrevételeket, javaslatokat tenni a Társaság testületeinek, vezetőinek;
d) belépődíj nélkül részt venni a Társaság rendezvényein;
e) egy ingyenes példányt kapni a Társaság tájékoztató körleveleiből (Hírlevél), a közgyűlés által megállapított kedvezménnyel vásárolni a Társaság évkönyveiből, kiadványaiból.

(4) A Társaság rendes tagjai kötelesek:
a) az alapszabályokban foglaltakat, valamint a Társaság közgyűlési határozatait megtartani,
b) a Társaság célkitűzéseit legjobb tudásuk szerint előmozdítani;
c) a közgyűlés által megállapított éves tagsági díjat belépésük évétől rendszeresen fizetni.
(5) A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, de a rendes tagok egyéb kedvezményeit igénybe vehetik. A tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettségük.
(6) A pártoló tagok, a jogi személyek, a közösségek képviselőik útján vehetnek részt a Társaság közgyűlésein. Szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társaság célkitűzéseit támogató hozzájárulásaikról és azok felhasználásáról az elnökség köteles számot adni a közgyűlésen.
(7) A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás és halál esetén.
a) A tag kilépési szándékát írásban közli a Társaság elnökségével. A tagság megszűnésének évétől megszűnik a tagdíj fizetésének kötelezettsége.
b) Tagságát elveszíti és az elnökség határozata alapján a tagok sorából törlendő az a tag, aki kétéves vagy annál nagyobb tagdíjhátralékát felszólítás ellenére sem rendezi.
c) Ki kell zárni azokat a tagokat, akiket bűntett miatt jogerősen elítéltek, továbbá azokat, akiknek magatartása az alapszabályokkal összeegyeztethetetlen. A kizárásról - az elnökség által alkalmilag kiküldött fegyelmi bizottság vizsgálata alapján - a közgyűlés határoz.